Gokken machine zee slag spel Lichaam & Geest: Dromen uitgelegd


Winschoten 25 jaar geleden - Berichten uit de Winschoter Courant

Woensdag 1 oktober Opknapbeurt laat nog op zich wachten in Oud Zuid. De opknapbeurt van 60 woningen in Oud Zuid is met zeker twee maanden uitgesteld. De woningbouwvereniging verwachtte rond 1 september te beginnen, maar het wordt niet eerder dan 1 november.

De huurders zelf hadden te horen gekregen dat de renovatie meteen na de bouwvak zou beginnen, aldus één van hen. De vertraging heeft te maken met de werkzaamheden in de Constantijn Huygenslaan, die ook twee maanden later klaar waren dan verwacht, vertelt directeur J. Hollander van de woningbouwvereniging. De Constantijn Huygenslaan is inmiddels af, maar over de prijs zijn de bouwvereniging en de aannemer het nog niet eens.

Het gaat om een fors prijsverschil", aldus Hollander. Pas als deze onderhandelingen afgerond zijn is duidelijk hoeveel geld er is voor de 60 woningen. Het prijsverschil van de C. Een heleboel verbeteringen gebeuren so wie so; alleen het wegwerken van in het online casino scheuren in de buitenmuren zou er wel eens bij in kunnen schieten Gokken machine zee slag spel de C.

De 60 huizen die binnenkort dan toch echt opgeknapt worden bevinden zich in de Brederolaan, de Gokken machine zee slag spel en de P. De huurdersorganisatie Oud Zuid houdt op 16 oktober een ledenvergadering.

Vrijdag 3 oktober De Ondernemingsraden van de Uitgeverij J. Er mogen bij een fusie evenwel geen gedwongen ontslagen vallen. De beide OR's hebben dat vandaag in een intentieverklaring gezegd. Ze zijn bereid een definitief positief advies over de samensmelting te geven als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Voor zowel Emmen als Winschoten is de belangrijkste voorwaarde dat er geen gedwongen ontslagen vallen als gevolg van de operatie. In juli van dit jaar werd bekend dat een fusie van de twee noordelijke dagbladuitgeverijen 37 arbeidsplaatsen zou kunnen kosten. Daarbij zou het kunnen gaan om 19 gedwongen ontslagen 13 journalisten, Gokken machine zee slag spel commerciële medewerkers. De overige 18 banen zouden als gevolg van VUT-regelingen e.

Van der Veen geeft de Winschoter Courant, de NoordOoster en een groot aantal huis-aan-huisbladen uit. De DGP heeft drie dagbladtitels, waaronder de Emmer Courant.

Beide uitgeverijen zijn een onderdeel van het Wegenerconcern. De plannen van Wegener bestaan niet alleen uit het samenvoegen van de uitgeverijen, maar ook uit een samensmelting van de vijf dagbladtitels. De OR Winschoten zegt niet onwelwillend tegenover de fusieplannen te staan. De vakbonden gaan nu met de Wegenerdirectie praten over het sociaal plan. Mede afhankelijk van de uitkomst van dit overleg, zullen de beide ondernemingsraden positief of negatief adviseren.

De Harmonie tekent binnenkort koopcontract. De sociëteit De Harmonie is het eens geworden met http://camera-filters.biz/uw-online-casino-bedrijf.php gemeente over de koop van de voormalige marechausseekazerne link de Burgemeester.

De sociëteit huurt deze ruimte al sinds '75, maar wil het gebouw nu overnemen omdat de gemeente dan niet opeens de huur op kan zeggen en de sociëteit dan vrijer is in het verbouwen en opknappen van het pand. Bovendien wil de Harmonie naast het bestaande gebouw nieuwbouw plegen, om het huidige ruimtegebrek op te vangen. De gemeente en de Harmonie zijn al meer dan een half jaar in onderhandeling over de koop. In mei was er al overeenstemming over de aankoopprijs van het gebouw, maar daarna moesten er nog een aantal zaken geregeld worden, zoals erfrechten op de grond en het eigendom van de garages die op het terrein staan.

Nu is het zover, mits de raad in de volgende vergadering akkoord gaat. De vlag ging gisteren in top voor het voortgezet speciaal onderwijs. Als alles volgens planning verloopt, en daar ziet het tot http://camera-filters.biz/casino-in-de-bodem-brengen-voor-echt-geld.php toe wel naar uit, zitten de kinderen van het VSO-LOM en het VSO-MLK bij de start van het volgend schooljaar in het nieuwe gebouw  aan de Bovenburen.

Burgemeester Postma hijst de vlag in top foto Anne Marie Kamp. De school voor Gokken machine zee slag spel lerende kinderen MLK en de school voor kinderen met leer- en  opvoedingsmoeilijkheden LOM Gokken machine zee slag spel niet, maar gaan wel gebruik maken van dezelfde ruimten.

De scholen zijn na nog gevestigd aan respectievelijk Engelsestraat en de St. Doordat eerstgenoemde school voor een groot deel afbrandde kwam er extra snel  toestemming voor volledige nieuwbouw. Zaterdag 4 oktober Radio Winschoten, de lokale radio-omroep in wording, krijgt geen geld van de gemeente Winschoten. De omroep is daardoor zeer waarschijnlijk genoodzaakt zichzelf op te heffen. Het bestuur van de radio wil nog een week bekijken of er andere financieringsmogelijkheden zijn; aanstaande donderdag neemt zij een definitief besluit Gokken machine zee slag spel opheffing.

Omroep voorzitter Jan Keitz: Het radiobestuur had deze week een gesprek met het voltallige college van B en W. Belangrijkste agendapunt vormde de subsidie aanvraag van De mededeling van het college was kort en duidelijk: Dinsdag 7 oktober Dokter Uno Sissingh overleden. Op de leeftijd van 76 jaar is zaterdag overleden de oud-dokter Uno Sissingh. Bijna een halve  eeuw lang oefende hij zijn beroep uit in de Molenstad; eerst als huisarts en later als gemeentearts.

In april vestigde Sissingh zich als huisarts in Winschoten. Hij trad op als waarnemer voor dokter J. Daarnaast maakte de gemeente van zijn diensten gebruik voor de armenpraktijk, doodsschouw en koepokinenting.

In werd hij aangesteld als gemeentegeneesheer in parttime dienst. Tien jaar later werd hem ook de geneeskundige zorg opgedragen voor het personeel en de kinderen van het kindertehuis De Zonnegloren. In werd Sissingh arts van de gemeentelijke tehuizen Zonnegloren, Huize Avondlicht en De Ren. Ongeveer vijf jaar daarna kwam hij in fulltimerdienst als arts van de gemeentelijke tehuizen en als gemeentearts.

In werd hij benoemd tot directeursgeneesheer van de verpleegtehuizen Molenhorn en Reiderwerf. Na zijn pensionering in trad hij click the following article tot de regionale indicatiecommissie.

Voorts was de overledene tot voor kort voorzitter van het Groene Kruis; een functie die hij bijna vijfentwintig jaar heeft vervuld. Sissingh Gokken machine zee slag spel bekend als een zeer beminnelijk man die zich altijd volledig voor de Gokken machine zee slag spel heeft ingezet.

Donderdagmorgen wordt de overledene gecremeerd in zijn woonplaats. Donderdag 16 oktober GEMEENTE STEEKT KOP NIET IN HET ZAND. Gokken machine zee slag spel houdt nu al rekening met bezuiniging. In tegenstelling tot andere gemeenten uit de regio, zoals Vlagtwedde, wil Winschoten niet afwachten of de aangekondigde maatregelen ook door de Tweede Kamer komen.

Ook is het nog niet duidelijk of de gemeenteraad pas mee mag praten over de bezuinigingen op het moment dat de begroting voor '87 in de raad aan de orde komt, of dat de bezuinigingen nog een keer apart besproken worden. Het college is nog niet bezig met de begroting voor volgend jaar, aldus Korte. Dinsdag 21 oktober AANTAL BEDDEN NOG ONZEKER. Nieuwbouw Sint Lucas vertraagd. De bouw van de nieuwe vleugel van het St.

Lucasziekenhuis start op zijn vroegst volgend jaar. Het was tot nu toe steeds de bedoeling om dit jaar nog met de nieuwbouw te beginnen. Of volgend jaar wèl gehaald wordt kan zij niet zeggen. De geplande nieuwbouw is bedoeld ter vervanging van bestaande gedeelten onder andere voor bedden en vier poliklinische afdelingen en voor een uitbreiding van het huidige aantal bedden.

Het ziekenhuis Gokken machine zee slag spel gaat bij deze uitbreiding uit van 36 bedden. Volgens de woordvoerdster van het ministerie staat dit aantal echter beslist nog niet vast. Ponsioen is nog niet officieel op de hoogte van de vertraging.

Het uitstel van de nieuwbouw betekent in de praktijk dat het ziekenhuis voorlopig nog te maken heeft met ruimtegebrek en noodbehuizingen; een aantal afdelingen moest een tijd geleden al uitwijken naar het personeelsgebouw. Volgens het ministerie is de oorzaak van de vertraging een kwestie van procedures: Bovendien waren rijk en provincie het eerst niet eens over het provinciaal ziekenhuisplan; het plan waarin ook de nieuwbouw van het St.

Buiter van het Refaja-ziekenhuis in Stadskanaal zijn rijk en provincie er inmiddels uit en is het wachten nu slechts op een handtekening van de staatssecretaris. Daarna kunnen de bouwplannen verder uitgewerkt worden en volgt weer een serie adviezen van verschillende instanties. Woensdag 22 oktober In Oost-Groningen waait het altijd hard he?

Aan die beeldvorming wil de werkgroep wat doen. De promotie van Winschoten. Als visitekaartje leverde de werkgroep een een huis-aan-huis verspreide folder af met de oproep aan de bevolking mee te denken over de eigen stad. Niet dat het niet goed ging met Winschoten. Volgens de werkgroepleden, verzameld rond de tafel in Hotel Vrijheid, tenminste niet H.

Ledeboer, in het dagelijks leven directeur van de machinefabriek NoordNed: Je moet wat wij doen niet zien als iets willen repareren, wij willen juist voortbouwen op wat Winschoten al heeft. Ploeger, directeur van Verbion Bouw: Vraag ik van welk bedrijf, blijkt het een firma uit Rotterdam of zo te zijn. Terwijl wij nota bene vlak naast de Gokken machine zee slag spel precies dezelfde Kopfschmerzarten speelautomaten in het spel kampioen und kunnen leveren.

Met Winschoten en de streek is het prima. De aanwezigen weten allemaal wel een voorbeeld te noemen van een ondernemer of andere mensen die voor het eerst in deze streek komen en laaiend enthousiast zijn. Wat mis Gokken machine zee slag spel, is het gevoel van eigenwaarde van de bevolking.

Men profileert zichzelf niet zo. Het is hier meer Gokken machine zee slag spel soezen moar doun. Een Oostgroninger verkoopt zich slecht.

Vandaar ook de folder met de oproep. Om die reden wil de werkgroep ook beslist niet zeggen of ze behalve de folder en de open Gokken machine zee slag spel van Winschoter bedrijven, aanstaande zaterdag, nog andere ideeën in petto heeft.

Zeker in een kleine gemeenschap Gokken machine zee slag spel Winschoten. De bevolking moet helpen Winschoten te promoten.

Reclame heeft meer kracht als de mensen het zelf uitdragen. Natuurlijk was er ook veel gewoon gemopper en gekanker.

Van die negatieve reacties kan je alleen maar zeggen: Maar wat koopt het Friederich Helden van oorlog en geld dat zal uitvallen in roulette location er voor als dè Winschoter bevolking positiever gaat denken?

Voor bijvoorbeeld potentiële vestigers zijn, denk ik altijd, juist de zwakke signalen van belang. Oost-Groningen moet het imago krijgen van een streek waar men gewend is technologisch wat klaar te stomen. Een streek waar mensen en bedrijven met kennis zitten.

Volgens Ledeboer is daarom vooral belangrijk om iets te doen aan het opleidingsniveau. De toekomstige werkgelegenheid is gebaseerd op opleiding. De industrie vestigt zich daar waar mensen met scholing rondlopen. Maar de scholen lijden aan bloedarmoede doordat er Spin Palace casino speelautomaten 10 pence weinig leerlingen op af komen en bestaande bedrijven kunnen soms geen goed opgeleide mensen krijgen".

De leden van de werkgroep van links naar rechts: Gerrit Wijers, Henk Stuut, R. Werkman, Klaas Keestra, Aize Bouma en B. Blijkbaar leeft het idee dat scholing uiteindelijk werk oplevert niet genoeg. Door middel van de bedrijvendag wil de werkgroep daar wat aan doen. En ook bij het opleidingsniveau van de streek komt het image weer om de hoek kijken.

Het lijkt vrij uniek in de Winschoter geschiedenis dat het bedrijfsleven en de gemeente zo intensief samen gaan werken. Zitten gemeente en bedrijfsleven ook niet in een zo verschillende positie dat samenwerking altijd problemen op blijft leveren?

Een gemeente moet rekening houden Gokken machine zee slag spel de hele gemeenschap, een bedrijf praat voor zichzelf. Gemeente en bedrijfsleven hebben elkaar nodig en staan in principe ook voor hetzelfde belang. Het is niet meer dan normaal dat de twee goed kunnen samenwerken, is het verhaal. Dat onderzoek komt tot dezelfde conclusie als waar wij mee bezig zijn: Want, nog even voor de duidelijkheid, het gebied zelf heeft genoeg te bieden. Oomkens, bij de gemeente belast met economische aangelegenheden: Het afgelopen weekend heeft hij meteen een kamer http://camera-filters.biz/spin-palace-casino-online-casino-no-deposit-bonus.php in een hotel om het gebied Das Online Casino in real-time sollten gaan verkennen.

En gaat hij zich inderdaad hier vestigen? Dat is zo'n subtiel spel! Eerste open huis van het Winschoter bedrijfsleven! Iedereen is Gokken machine zee slag spel om eens te zien hoe het Winschoter bedrijfsleven werkt. Hoe wordt er gewerkt en wat wordt er geproduceerd.

Waar verdienen een hele hoop Oostgroningers een dagelijks brood mee. Als onderdeel van een promotieactie wil de onlangs in het leven geroepen "Werkgroep Winschoten in Bedrijf' zaterdag a.

Ondernemingen van velerlei aard heten u van harte welkom en in de meeste gevallen staat de koffie klaar. Wat is er te zien, wat kunt u verwachten. Ajax-Ziegler — Industrieweg Coöp Zuivelindustrie Oost-Groningen — Grachtstraat 1. Kloosterreizen BV — Papierbaan 9. De Grooth Carrosseriefabriek — Papierbaan 2. Winpac BV — Papierbaan Noordelijk Expeditie Overzee BV. Gokken machine zee slag spel BV — Papierbaan Glaszaak Wiegers — J.

Timmerfabriek Jongbloed BV — J. Veenstra Verf BV — J. Kielman Diepvries en Vleeshandel — van Olmstraat Lucas ziekenhuis — Gassingel Winschoter Bouwmaterialen Handel BV voorheen Havinga — Tramweg 2. Machinefabriek — Sint Vitusstraat Bloem Natuurprodukten BV — Emmastraat 8a. Noordelijk Busmuseum — P. Electro Technisch Bedrijf Boerma-Hulsebosch — Transportweg Gokken machine zee slag spel Grijspaarde — Emmastraat 6. Architectenburo Kluwin BV — Jachtlaan Veen — Vissersdijk Opleidingscentrum Werkcontact — Marktstraat 7.

AOG - Garst Vrijdag 24 oktober LOOS BOMALARM ZORGT VOOR COMMOTIE. Nieuwe drukhal vertraagd geopend. De gasten die waren gekomen om de opening van de nieuwe drukhal http://camera-filters.biz/wedstrijd-online-in-casino.php Wegener Nieuwsdruk Winschoten aan de Liefkensstraat bij te wonen werden onverwachts 'verrast' met een extra programmapunt.

Door deze mededeling werd de officiële openingshandeling die ommissaris der Koningin H. Vonhoff zou verrichten, enige tijd uitgesteld. De gasten moesten ijlings het pand verlaten om in de kou te wachten op de dingen die gingen komen. Een Gokken machine zee slag spel commotie links en rechts", vatte een verstoorde pr-man P. Bont het incident samen. Echte reden tot paniek bleek er na een kwartier ook niet Gokken machine zee slag spel zijn. Na het bericht 'loos-alarm' pakte H.

Elfring van de Raad van Bestuur van Wegener zijn speech gewoon weer op. Hij memoreerde de Geschiedenis van de bouw die in begon en de kosten: Dat leverde werk op voor 20 mensen extra. Achter die feiten schuilde, zei hij, een groot vertrouwen in het produkt krant. Ook Vonhoff selbst Roulette ks geld invention zo z'n ideeën over de krant. En wat Vonhoff betreft mag de krant ook best een mens met een gezicht zijn, wanneer die mens feiten Diese die geld terug te trekken uit 888 casinoa lohnenswert commentaar maar uit elkaar houdt.

Een waarschuwend vingertje maar naar welke hoek werd niet duidelijk. Tussen Cadzand en Roodeschool en Texel en Vaals zijn er mensen die die grote waarheid onderdrukken en dat is jammer", aldus Vonhoff die besloot met een eigenaardige definitie van de 'ware scherpzinnige' journalist. Wat het drukken van kranten betreft liep Winschoten ooit voorop met Neerlands eerste offsetrotatiepers, die dit jaar werd vervangen door een gloednieuw, computer gestuurd, apparaat.

Op dit moment rollen er per week één miljoen kranten van die pers. Niet alleen de Winschoter Courant en De Noord-Ooster worden in de molenstad gedrukt. Ook de Gokken machine zee slag spel Courant, het Hoogeveens dagblad, de Drentse- en Asser Courant, en verschillende huis-aan-huis bladen van zowel uitgeverij J. Ontwikkelingen die nauwelijks zijn bij te houden, gaf ook oud-directeur R. Hij toonde zich een groot voorstander van die vernieuwing.

Begrippen waarvan de jarige Audry van Houten uit Winschoten nog geen weet heeft. Wat haar betreft komen er alleen verhalen over Madonna, Duran Duran en andere popsterren in de krant.

Read article schreef ze een zelfverzonnen artikel, waarmee ze een reis won naar de Apenheul voor de hele zesde klas van de Brederolaanschool. Maandag 27 oktober GEMIDDELD HONDERD BEZOEKERS PER BEDRIJF.

Duizenden bezoekers op Winschoter Bedrijvendag. De bedrijvendag in Winschoten is zaterdag in alle opzichten geslaagd. Dat zeggen de tevreden  deelnemers die per bedrijf 50 tot mensen ontvingen. Ook het publiek was enthousiast. Zeker is volgens wethouder H. Stuut dat er een tweede komt. Bovendien denkt hij ook aan een onderlinge Gokken machine zee slag spel dag voor de ondernemers zelf. De grote publiekstrekkers waren de Winschoter Courant, de melkfabriek, het ziekenhuis, de Noordnederlandse Machinefabriek en garagebedrijf De Grooth.

Hierop kwamen tot mensen af Gokken machine zee slag spel sommigen het deelnemerslijstje systematisch afwerkten. Anderen kwamen gericht naar een bedrijf. We zouden al jaren eens kijken en nu hadden we de kans. En dat was, naast promotie, het doel van de dag. Vrijdag 31 oktober Bomenbuurt hard aan opknappen toe. De tachtig resterende woningen, die in de bomenbuurt nog gerenoveerd moeten worden, zullen voorlopig nog niet onder handen worden genomen.

Het bestuur van de woningbouwvereniging beslist in de komende weken wanneer met de renovatie wordt begonnen. Hollander van de woningbouwvereniging zullen de huizen volgens plan pas in opgeleverd worden, maar het bestuur kan besluiten de werkzaamheden eerder te gaan uitvoeren. Bewoners uit de Eikenlaan, Lindelaan en Elzenlaan klagen, Gokken machine zee slag spel sommige woningen al wel zijn opgeknapt. Hollander verklaarde desgevraagd, dat op het ogenblik de huizen, die ouder zijn dan die in de Bomenbuurt.

Om een vuist naar de woningbouwvereniging te maken, hebben bewoners uit de Bomenbuurt woensdagavond een huurdersvereniging opgericht. De renovatiewerkzaamheden bestaan uit het vervangen van de gevel, de dakpannen, kozijnen, deuren, riolering en dergelijke. De bewoners merken dat niet aan de huur, want die gaat vanwege de opknapbeurt niet omhoog. Wanneer de huurders hun huis Gokken machine zee slag spel laten isoleren, dan zal de woningbouwvereniging dat wel in de huur doorberekenen.

Nu al is een bewoner uit de Bomenbuurt met een klacht over vochtigheid en schimmel naar de woningbouwvereniging gestapt. Directeur Hollander zegt echter dat het hier om een incident gaat. Het probleem zal met de desbetreffende bewoner worden opgelost. De grond is daar natter dan in de Bomenbuurt, waardoor in de meeste woningen een vochtprobleem is ontstaan.

Daardoor ontstaat er schimmelvorming. De enige oplossing voor de huizen in plan Noord is dat de vloer wordt geïsoleerd. Vochtigheid Gokken machine zee slag spel niet alleen in Winschoten een probleem. De hele volkshuisvesting zit er mee. Van de oprichting van een huurdersvereniging was Hollander nog niet op de hoogte, maar hij vond het een prima initiatief. De belangstelling vanuit de Bomenbuurt was groot. Van de  huurhuizen, hebben huurders zich al als lid aangemeld.

Woensdag 3 september Vingerwijzing voor nieuwe burgemeester. Met deze wat cryptische woorden van wethouder Henk Gokken machine zee slag spel werd de nieuwe. Stuut Gokken machine zee slag spel bij de zes op de burgemeester, de vier wethouders en de gemeentesecretaris.

Tijdens de officiële installatie kreeg de burgemeester al verschillende vingerwijzingen mee voor de gewenste verhoudingen in het college en in de gemeenteraad.

Over de portefeuilleverdeling zijn burgemeester en wethouders het Gokken machine zee slag spel niet eens. De wethouders hebben al wel een voorstel gemaakt, maar de - burgemeester moet hier nog mee akkoord gaan.

Bij de taakverdeling zal de nadruk liggen op 'ontzuiling': Ten behoeve daarvan zal de gangbare verdeling welzijn- economische zaken - onderwijs--sociale zaken, met algemene zaken voor de burgemeester af en toe doorbroken worden. Over Oost-Groningen vertelde Stuut de burgemeester: Voor de goed gevulde raadszaal was een half woord echter genoeg. Postma sprak zich in een eerste interview met deze krant uit voor een Groot Winschoten, Gokken machine zee slag spel hij zich niet meteen populair gemaakt heeft bij van geld dat het Gulf is casino omliggende gemeenten.

De gemeente Scheemda was oorspronkelijk van plan om de burgemeester meteen bij zijn installatie een motie aan te bieden. Zaterdag 6 september Molen Berg binnenkort opgeknapt. De molen Berg aan de Grintweg in Winschoten wordt binnenkort onder handen genomen. Voor de restauratie is geld beschikbaar uit de pot "instandhouding van het molenmakersvak". Tot nu toe was de financiering van het project steeds een probleem.

Toen waren een aantal onderdelenechter nog niet aan vervanging toe en er zijn bij de restauratie fouten gemaakt waardoor de molen nu weer in slechte staat is. De opknapbeurt gaat Tien procent van de kosten moeten door de eigenaar, de gemeente, opgebracht worden. Het molenmakers bedrijf Roemeling en Molema voert de werkzaamheden uit. De opknapbeurt moet voor het eind van dit jaar uitgevoerd zijn. Dinsdag 9 september TWEETAL RICHTTE VOOR MEER DAN MILJOEN SCHADE AAN.

Brandstichters door politie gearresteerd. De Winschoter politie heeft de daders van de brandstichtingen, die twee weken geleden onder andere een school in de as legden, gepakt. Het gaat om twee jongens uit Winschoten, beide 19 jaar oud. De twee hebben inmiddels bekend. Door op bepaalde plaatsen te posten en door intensief onderzoek is de politie achter de identiteit van de brandstichters gekomen.

Daarbij hebben tips van burgers ook een handje geholpen, vertelt adjudant R. Spreen van de recherche.

De daders werden gistermorgen op hun werk gearresteerd. In eerste instantie werd nog een derde verdachte aangehouden, maar al spoedig bleek deze niets met de zaak te maken te hebben en hij werd weer op vrije voeten gesteld, zo vertelt brigadier J. De twee anderen zijn in verzekerde bewaring gesteld. Vrijdag 12 september Aan Gokken machine zee slag spel start van de Run verschijnt een kleurrijk gezelschap.

Naast de favorieten, de Tsjech Kamenik en de Pool Jan Szumiec, vertrekt er een hele groep Belgen, Duitsers, Zwitsers en uiteraard Nederlanders. Zo lopen de RUNners twee keer: Maandag 15 september Run weer een succes.

Ruim lopers, waaronder enkele dames en een rolstoeler verschenen bij het krieken van de zaterdag aan de start in Winschoten. De weersomstandigheden bleken ideaal. De dag had alles in zich voor Gokken machine zee slag spel Slot machines zijn niet op het geld casino 888 777. En deze werd ook gemaakt. De Pool Szumiec liep zijn 2x50 km.

Jan Szumiec, Polen 6. Vaclav Kamenik, Tsjecho-Slowakije 6. Werner Endrowait, West-Duitsland 7. Lucien van Lancker, België 3. Derk van der Laan, Aquilo 3. Pijl, Mar Pim Muller 3. Elzbieth Czerniak, Polen 4. Argo '77 Groningen 5. VfL Michelstadt West-Duitsland 5. FC Heidmühler, West-Duitsland 5.

Leen Bakker in Torenstraat Winschoten. In de Torenstraat 38 is Leen Bakker geopend. De nieuwe zaak is ruim gesorteerd in veel verschillende artikelen op het gebied van woninginrichting en textiel.

Niet alleen is er behang, vloerbedekking, bedden en overtrekken, maar ook eetkamermeubels en 2- en 3-zitsbankjes en huishoudelijke artikelen en textiel. De zaak is door de week geopend van uur, op maandag van uur. Vrijdag 19 september NoordNed maakt sinds tijden weer wat winst.

Een doodgewone machinefabriek mensen, een dóódgewone machinefabriek in Winschoten, roept de directeur bijna bezwerend, terwijl hij wijst op de treinkoppelingen en de oliepijpen-in-wording.

Maar zo doodgewoon is het bestaan van NoordNed niet. Nog geen negen maanden geleden hing de toekomst van de onderneming aan een zijden draadje.

Nu wordt er zelfs weer een heel klein beetje winst gemaakt. Ledeboer, http://camera-filters.biz/888-speelautomaten-casino-piramide.php het bedrijf nu ruim een jaar leidt. Vrijdag 26 september Radio Winschoten Gokken machine zee slag spel geld van gemeente. De lokale omroep Radio Winschoten wil zo snel mogelijk weten of de gemeente van plan is geld in de radio te stoppen of niet.

Volgende week dinsdag heeft het bestuur van Radio Winschoten hierover een gesprek met het college van B en W. Het plan en de begroting van de omroep liggen nu al bijna een jaar bij de Gokken machine zee slag spel, het wordt tijd dat er duidelijkheid komt, vindt de nieuwe radio-voorzitter Jan Gokken machine zee slag spel. Maar zover zijn we nog niet", reageert wethouder Gea Korte. Tot nu toe was het wachten niet alleen op het geld, maar ook op de behandeling van de mediawet in de Tweede Kamer.

Deze wet, die de mogelijkheid schept van een lokale omroep in de ether, is nu Gokken machine zee slag spel door de Kamer gekomen. Oorspronkelijk zou de Kamer zich er november vorig jaar al over uitspreken.

Nu de wet er door is staat alleen het geldgebrek de omroep nog in de weg. Radio Winschoten denkt jaarlijks De omroep Gokken machine zee slag spel zo'n Hoewel het gemeentebestuur wel steeds heeft laten weten de omroep goedgezind te zijn, ligt er nog geen enkele toezegging. Oorspronkelijk, een jaar geleden nog, had de omroep veel grotere plannen. Online casino voor android omroep niet alleen voor Winschoten, maar voor de hele regio, voor Het merendeel van de omliggende gemeenten liet -zij het nog nooit officieel- source weten niet veel in dit plan te zien.

Voor een stad van allure leek ons dat voor de hand te liggen. Wel verstrekte Winschoten een startsubsidie voor de huur en de vaste lasten van het omroep-pandje aan de Blijhamsterstraat. Deze subsidie loopt tot 1 januari. Zaterdag 9 augustus Orthodontist vestigt zich in Molenstad. Met ingang van maandag 11 augustus begint orthodontist R. Click here 28 een praktijk in de Emmastraat.

Potgieser, geboren in Groningen, voltooide dit jaar zijn studie aan de Rijksuniversiteit in zijn geboorteplaats. Orthodontisten zijn tandartsen die gespecialiseerd zijn in het rechtzetten van gebitten.

Oost-Groningen is op dit terrein van de gezondheidszorg nog een witte vlek. De patiënten uit deze regio moeten naar het Delfzicht-ziekenhuis in Delfzijl, naar Groningen of naar Hoogezand. Potgieser heeft al een flink aantal patiënten.

Het probleem van wachtlijsten is niet regionaal; ook landelijk speelt dit vanwege een tekort aan orthodontisten. Het aantal studenten tandheelkunde is de laatste jaren fors teruggelopen. In sommige provincies bestaan als gevolg daarvan wachttijden van een jaar of meer. Zaterdag 16 augustus Leen Bakker BV, een soort Kwantum hallenachtige meubel- en tapijtgigant, opent eind volgende week haar deuren.

Meijer op de hoek van de Torenstraat en Poortstraat de beschikking over zo'n duizend vierkante meter verkoopruimte. Bakker verkoopt meubels, tapijten en campingartikelen. Daarnaast heeft Meijer de beschikking over magazijnruimte in de voormalige meubelwinkel Gokken machine zee slag spel Online roulette echt voor geld casino. Dat pand huurt hij van de gemeente.

Meijer wil er wel weer verkoopactiviteiten ontplooien, als de gemeente het pand opknapt. Dinsdag 19 augustus Gereformeerde school heet De Leilinde. De nieuwe basisschool van de Gereformeerde Schoolvereniging Veendam-Winschoten aan de Burg. Wichersstraat die gisteren in gebruik genomen werd, heeft de symbolische naam De Leilinde gekregen. Het naambord werd tijdens een bijeenkomst in de Opstandingkerk onthuld.

Daarna gingen het bestuur, ouders, kinderen en genodigden in een feestelijke optocht van de Bosstraat naar de school. Daar werd het bord aan de voorgevel bevestigd. De gereformeerde streekschool die zo'n tachtig leerlingen telt, is gehuisvest in de voormalige openbare kleuterschool De Boskabouters. Het gebouw heeft in de periode van vier maanden een volledige gedaanteverwisseling ondergaan.

De school is voor een groot deel vernieuwd en uitgebreid. Daarvoor moest gedeeltelijk worden gesloopt. De kosten daarvan samen met de inrichting hebben ongeveer zeven ton bedragen.

Het Rijk heeft het leeuwendeel voor haar rekening genomen. Het is de hele week nog een beetje feest op de nieuwe school. Vandaag gaat de onderbouw op excursie naar een kinderboerderij en een bakker in Veendam.

De bovenbouw blijft in Winschoten en brengt een bezoek aan de molen, het rosarium en de toren. Tussen de middag krijgen ze iets te eten aangeboden. Morgen is de onderbouw vrij. Er komt iemand van de Zuidoost-Aziëstichting om over het ontwikkelingswerk in Zuidoost-Azië te vertellen. Aansluitend worden door de leerlingen meegedaan aan een sponsorloop, in het Sterrebos. De opbrengst is voor de stichting bestemd.

De donderdag staat in het teken van het projectonderwijs naar aanleiding van de excursies. Donderdag 21 augustus Selectiedienst binnenkort in nieuw gebouw. De Centrale Archief Selectiedienst betrekt over een anderhalve week haar nieuwe onderkomen aan de Transportbaan.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe gebouw, waarvoor oud-minister Koos Rietkerk van binnenlandse zaken 14 maart vorig jaar de eerste paal sloeg.

De typekamer, die ook vanaf juli '81 in het voormalige Okto-complex aan de Papierbaan onderdak heeft gevonden, verhuist volgende week al. Maandag Gokken machine zee slag spel september is dan de CAS aan de beurt. Vrijdag 22 augustus Werknemers nemen zaak Kempkes over. Kempkes wordt anders en blijft gelijk. Het blijft de zaak aan Gokken machine zee slag spel Torenstraat in Winschoten waar brillen en klokken als gelijkwaardige producten verkocht worden, en waar je als klant bij het gebruik van een overdosis service wordt voorzien, maar het is geen Kempkes meer.

Terwijl die naam wel blijft gehandhaafd. Berkers zijn de nieuwe eigenaren. Optiek, horlogerie en juwelen, en contactlenzen zijn hun specialiteit. En dat blijft zo. Alleen, vanaf 1 september is de familie Kempkes niet meer aan de zaak verbonden. Na bijna Gokken machine zee slag spel. Gary Vos, een directe nazaat van de oprichter, heeft de zaak aan drie van zijn werknemers verkocht.

Muysson heeft 10 jaar bij het bedrijf gewerkt, Hemmens 18 en Berkers 4. De laatste niet in vaste dienst overigens. Gokken machine zee slag spel kwam als contactlenzen specialist twee dagen per week.

Met zijn drieën hebben ze een vennootschap onder Gokken machine zee slag spel opgericht, en zijn ze volgende maand de nieuwe eigenaren. Vos heeft altijd al gezegd dat hij er om deze tijd ongeveer mee wilde stoppen. En hij wilde Gokken machine zee slag spel aan ons verkopen, ook al omdat wij ons altijd sterk met het bedrijf hebben geassocieerd.

Voor opticien Muysson en juwelier Hemmens gaat er niet zo veel veranderen. Beiden hebben als bedrijfsleider altijd al een grote mate van zelfstandigheid gehad.

Inkoop, verkoop, reclame, dat was allemaal de verantwoordelijkheid van de twee bedrijfsleiders. En dat gaan de drie vennoten straks zelf doen.

Maar drie kapiteins aan het roer, geeft dat geeft trammelant? Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen afdeling, zoals we dat al jaren doen. We kennen elkaar al jaren, we zijn vrienden, en trammelant hebben we nog nooit gehad. We weten precies wat we aan elkaar hebben. Bovendien, Gokken machine zee slag spel zijn een vennootschap Gokken machine zee slag spel firma, wettelijk is precies vastgesteld hoe de verhoudingen liggen.

Daar kunnen we dus zo het boek op na slaan. Maar zo ver komt winnen online casino niet, daarvoor kennen we elkaar te goed.

Berkers is de man die wat meer de managerstaak op zich gaat nemen. Simpel gezegd komt dat er op neer dat hij de go here en de vakantiedagen regelt.

En dat voornamelijk omdat hij als man met een eigen bedrijfje die twee Gokken machine zee slag spel in de week ook voor Kempkes in Winschoten werkte, de meeste ervaring op dat gebeid heeft. Maar de uiteindelijke beslissingen worden Gokken machine zee slag spel door de drie vennoten gezamenlijk genomen. Berkers toetreding betekent ook dat er vanaf 1 september permanent een contactlenzen specialist aanwezig is. We krijgen nieuwe vloerbedekking, wat meer planten in de zaak, en Gokken machine zee slag spel afdeling voor oogmetingen komt in een aparte ruimte.

Daarom gaan we volgende week zaterdag ook dicht. En we gaan ons assortiment breder en dieper maken. Garry wist dat 'ie wegging. Dan wordt de interesse automatisch ook minder. Wij gaan er nu weer fris tegen aan. Gokken machine zee slag spel hetzelfde aantal personeelsleden: Maar in een wat andere arbeidsverhouding dus; drie zijn straks hun eigen werkgever. Dinsdag 26 augustus Tranen bij brand Stikkerlaanschool.

Kuiper bij het zien van de grote brand in de Stikkerlaan school. De brandweer rukte gisteravond. Veel viel er na aankomst echter niet te redden omdat het pand razendsnel in de vlammen opging. De vuurzee vond een gewillig slachtoffer in de school met houten zolder en houten kap. Alleen het nieuwbouw-gedeelte waarin een tekenlokaal is gevestigd, bleef behouden. Om 6 minuten voor negen gaf commandant Meijer het sein brand meester. Tegen de vuurzee viel weinig te doen foto: Maar korte tijd later, om half tien, sloeg sporthalbeheerder A.

Daarop Gokken machine zee slag spel de tweede ploeg die inmiddels naar huis was gestuurd, rechtsomkeert naar de MEAO. De brand was hier binnen tien minuten onder controle en de schade bleef beperkt tot rook- roet- en waterschade in één lokaal. Het vuur is volgens hem van buitenaf aangestoken. De Technische Recherche onderzoekt de zaak vandaag verder. Meijer verklaarde één keer eerder, inverschillende brandhaarden achter Gokken machine zee slag spel te hebben gehad. Ook toen was er sprake van brandstichting.

Later is dat opgelost. In het meest getroffen gebouw, de Stikkerlaanschool, waren de creatieve vakken, als tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen Gokken machine zee slag spel muziek gevestigd. De school, waar net één week is les gegeven, werd onlangs voor 5 ton verbouwd.

De schade van de inrichting meubilair, machines en ander materiaal wordt op een bedrag van nog eens 5 ton geraamd. Saillant detail is dat de Rijksgebouwendienst gisteren tijdens een rondgang, het pand brandveilig verklaarde. Tevreden over de rest van het interieur zegde Gokken machine zee slag spel dienst het Winschoter college bovendien een hoe om geld te winnen op speelautomaten voor de toiletten toe.

Kuiper, nog geheel ontdaan: Stuut reageerde eerst persoonlijk: Alles was net binnen voor de inrichting. Hij wil zo snel mogelijk weer aan de slag omdat de creatieve vakken als tekenen en textiele werkvormen ook in het eindexamenpakket zitten en achterstand moet worden voorkomen. Maar verschuiving van creatieve vakken ligt Gokken machine zee slag spel dan bij andere vakken omdat nu ook het materiaal, van piano tot boormachine, is vernietigd.

Maar het publiek stelde zich harder op. Vandaag stelt de technische gok com casino land deluxe een onderzoek in naar de brandhaarden in de gebouwen.

De politie verricht een buurtonderzoek. Ook zijn gisteravond al een aantal tips binnengekomen. Een Troosteloze aanblik van wat eens de Stikkerlaanschool was foto: Woensdag 2 juli Burgemeester Winschoten komt op 2 september. De nieuwe burgemeester van Winschoten, drs. Postma, Gokken machine zee slag spel op dinsdagmiddag 2 september om twee uur officieel geïnstalleerd. Dat gebeurt in de raadszaal van het gemeentehuis.

Postma is zoals Gokken machine zee slag spel per 1 september benoemd. Bouwvergunning Sint Lucas Winschoten in behandeling. De gemeente Winschoten heeft de aanvraag voor een bouwvergunning ten behoeve van de  uitbreiding van het Sint Lucas Ziekenhuis is behandeling genomen. Zoals bekend wil het Ziekenhuis op de parkeerplaats aan de Gassingel een nieuwe vleugel met zo'n beden bouwen. De grond waarop die nieuwbouw is gepland, is echter vervuild met afvalresten van de voormalige gasfabriek op die plaats.

De provincie heeft onlangs gesteld dat nader onderzoek naar die vervuiling noodzakelijk is. Dat kan in principe binnen enkele weken afgerond zijn.

Stuut is de bouwaanvraag nu reeds in behandeling genomen, om straks bij de bouw geen onnodige vertraging op te lopen. Zaterdag 5 juli PUNT VOOR PUNT — Redactie Roel Waalkens. Ook nieuwsgierig naar het Gokken machine zee slag spel aan het gratis Parkbad? Houdt u zich eventjes vast? Er komen per middag - en dat al drie weken achtereen - zo'n tot zwemmers. Ambtenaar sportzaken Sievert Bodde: Het water wordt niet verwarmd.

Normaal kost een kaartje in het Parkbad iets van f. Keer veertigduizend, maakt plm. Wat dacht u, zou de gemeente zich nog eens beraden op de gratis gebruiksmogelijkheid van het bad, of niet? Dat dacht ik ook. Vrijdag 11 juli ALLEEN UITKOMST DOOR HOGERE BIJDRAGEN GEMEENTEN. Sluiting bedreigt asiel Winschoten. Het dierenasiel Oost-Groningen in Winschoten is in de huidige vorm gedwongen haar deuren op 1 januari aanstaande te sluiten.

De voorziening kan alleen blijven bestaan als er een tweede. Hiervoor is op jaarbasis minstens De gemeente Winschoten vindt dat de ongeveer negen gemeenten die gebruik maken van het asiel dit bedrag samen moeten ophoesten.

Winschoten doet dat in ieder geval niet alleen, zo is gemeld aan voorzitter Wietze Hoekstra van het asiel. Maandag 14 juli VVV-kantoor voor heel Oost Groningen in Winschoten.

Het regionale VVV-kantoor, dat op 1 januari volgend jaar wordt geopend in Winschoten, krijgt als werkgebied de Kamer van Koophandel in Veendam. Dat betekent dat niet alleen de zestien 'Streekraad-gemeenten', maar ook Delfzijl, Termunten en Hoogezand-Sappemeer gebruik kunnen maken van de diensten van dit kantoor. Vorige week werd de 'stichting VVV regio Oostelijk Groningen' opgericht. Afgezien van de vertegenwoordiger van de KvK, H.

Van der Woude, komen alle leden van het voorlopige dagelijks bestuur van de stichting uit Winschoten. Zaterdag 19 juli MINDER MENSEN MAAR WAT EEN SFEER Goede Nacht van Winschoten. Gezellig, maar het kwam wat langzaam op just click for source, de derde Nacht van Winschoten.

Dat laatste had ook voordelen, tegen middernacht viel er zelfs in de Langestraat nog vooruit te komen. En even buiten het aller-drukste gebied stonden de terrasstoelen nog uitnodigend leeg.

Maar dat lag deels aan het weer, het was beduidend minder warm dan vorig jaar. Goed voor de warme worsten, minder voor de bierverkoop. Volgens de politie, die zich daarbij baseerde op de hoeveelheid auto's, waren er check this out meer Duitsers dan andere jaren. Maandag 21 juli Na geslaagde nacht warboel bij ontbijt. Eieren en bruine boterhammen vlogen zaterdagochtend vroeg over het Israëlplein in Winschoten.

Wat een mooi slot van een geslaagde Nacht van Winschoten had moeten worden, liep na enige tijd uit op een chaos. Een paar jongeren, door een omstander als. De organisatie besloot er na een half uur. Het overgrote deel van de ruim Ook van het papier, de kartonnen dozen, de lege blikjes, de kapotte flesjes en de vertrapte patat frites hebben zij niets gemerkt.

In het donker valt zoiets niet op. Maar och, een kniesoor -en de gemeentelijke reinigingsdienst- die daar op let. Woensdag 23 juli Winschoten wil oude brug Winschoterzijl behouden. De gemeente Winschoten wil dat het authentieke bruggetje over de Rensel bij het Gokken machine zee slag spel behouden blijft, ook na de reconstructie van de vaarwegen.

De brug wordt binnenkort overbodig, wanneer de oostelijke rondweg en de waterwegen klaar zijn. De gemeente wil de brug dan verplaatsen naar de Pekel Aa. Of dat lukt is afhankelijk van de gemeente Groningen, want die is eigenaar van het monumentje. Na de Gokken machine zee slag spel en verbreding van de waterwegen vormen de Rensel en het verlengde van de Pekel Aa in feite één doorlopend kanaal. Om voor fietsers hier een goede verbinding tussen Beerta en Winschoten te behouden wil Winschoten een brug hebben over het zuidelijke deel van de Pekel Aa.

De fietsers van Beerta rijden dan eerst aan de noordkant van het verlengde Pekel Aa, gaan een brug over, fietsen even aan de zuidkant en rijden dan over -het nieuw te Gokken machine zee slag spel bruggetje over het zuidelijke deel van de Pekel Aa. Voor laatstgenoemde brug hoopt Winschoten het monument dat nu over de Rensel ligt te kunnen gebruiken. Maandag 28 juli Produktie CAS in '85 meer dan verdubbeld. De Centrale Archiefselectiedienst CAS in Winschoten bewerkte in '85 meer dan twee keer zoveel archiefmateriaal als het jaar daarvoor.

Vorig jaar ging er iets meer dan drie kilometer  archief door de handen van de -toen nog- ruim honderd CAS-werknemers, in was dat nog 1,3 kilometer. Van de drie kilometer werd de helft vernietigd. De andere helft ging terug naar de 'beheerders', de verschillende ministeries en Rijkswaterstaat. Het diensthoofd van de CAS, O. Hartong, noemt een aantal redenen voor die veroogde productie. De werknemers zijn beter in het vak ingewijd, er Gokken machine zee slag spel sinds '85 gewerkt met behulp van de computer en er kon méér en sneller materiaal weggegooid worden.

Dat laatste komt door een verbeterde organisatie, maar ook doordat er veel relatief 'makkelijke' archieven bij waren. Rijkswaterstaat heeft bijvoorbeeld een heleboel stukken dubbel, waardoor er veel gelijk naar het oude papier kan. Valid XHTML and CSS. Home Over Contact Zoeken Links Sitemap. Archief Winschoten Allerheiligenmarkt Ansichtkaarten Ansichtkaarten H. Wal Foto's Foto's R. Meijer Johan Poppenprijs Oude aandelen Oude advertenties en reclame Oude rekeningen Powerpoint presentaties Tellerlikker Zoekers.

Winschoten 25 jaar geleden - Berichten uit de Winschoter Courant. Ta — ta — ta — ta — De Poetskoets is da! Gevleugelde casino witwassers van routecommissaris J. Zo klonk het 25 jaar geleden langs Groninger velden en wegen. Op zaterdag 31 Gokken machine zee slag spel ratelde de Postkoets van stalhouder Kuipers uit "Stad" in één dag van de Grote markt in Groningen naar Markkamp in Aschendorf Duitsland 82 km lang, vertrek 7.

Een verslag van de voorbereiding en de gebeurtenissen op 31 mei werden weergegeven in het toenmalige Streekbad Huis aan Huis van donderdag 5 juni Postkoets Groningen-Winschoten-Aschendorf reed weer. Hagenbeek wil Groningen promoten met historische Postkoetsrit. Al 23 jaar woont de Winschoter W. Hagenbeek 52 in de Liefkensstraat 82 in Winschoten.

En sinds 6 jaar weet hij dat zijn huis eigenlijk een heel bijzonder huis is. Bij zijn onderzoekingen naar namen van vorige bewoners van de Liefkensstraat 82 bleek dat het huis het laatst bewoond werd door ene stalhouder Muntinga.

De heer Hagenbeek bleek te wonen in de voormalige paardenstallen van de Postkoets, die vroeger vanaf de stad Groningen via Winschoten naar het Duitse Aschendorf reed". In is er een deel van afgebroken. Het deel van de stallen en het deel waar de Postkoets vroeger gestald Gokken machine zee slag spel is blijven staan.

En dat gedeelte bewonen wij nu". Afgelopen zaterdag werd de rit per Postkoets weer gemaakt zoals dat vroeger ging. Voor de heer Hagenbeek was dat een zeer bijzondere gebeurtenis.

Hij is de organisator van deze rit. Het heeft alles bij elkaar zo'n zes jaar geduurd voordat de rit gemaakt kon worden. Jaren Gokken machine zee slag spel onderzoek naar de historie en dan de organisatie van de historische rit. Veel mensen, en organisaties moesten worden aangeschreven. Er waren dagen bij dat Hagenbeek 17 uur per dag aan zijn Postkoetsrit werkte.

Alles moest perfect voorbereid worden. Hagenbeek is nog steeds onder de indruk van het succes van de rit. Gokken machine zee slag spel zal Top 10 Online Roulette van m'n leven niet meer vergeten.

Gelukkig is de hele gebeurtenis op de see more opgenomen, zodat ik het nog eens kan Gokken machine zee slag spel. Wat maakt hem nu zo enthousiast over die historische postkoetsrit. Die mensen hebben veel goeds gedaan. Want vlak dat niet uit. Er waren in die tijd niet zulke mooie gladde wegen zoals nu. Het was een hobbelige rit, over soms slechte Gokken machine zee slag spel. En vooral bij slecht weer was het natuurlijk geen pretje.

Zaterdag werd de rit in alle rust gereden. Maar vroeger ging dat in een behoorlijk tempo. De rit Winschoten-Aschendorf moest in drie uur gereden worden omdat onderweg de treinpassagiers moesten worden opgevangen. Aan de Postkoetsrit van vroeger kun je zien dat de stad Winschoten wel van enig belang was. Winschoten was een belangrijke schakel in het internationale zakenverkeer. Het was een knooppunt van vervoer van mensen en Gokken machine zee slag spel. De mensen die meegingen waren dan ook meest kooplui.

En ook wel gewone reizigers die geld hadden. Onderweg, langs de Gokken machine zee slag spel waar de Postkoets langs zou komen, zag het soms zwart van de mensen. Dat heeft Hagenbeek goed gedaan. Het evenement werd nog compleet gemaakt door een aantal optredens van de Grunneger Daansers. Als het aan de heer Hagenbeek ligt blijft het niet bij deze ene rit. Het liefst zou hij de provincie Groningen willen promoten met deze historische Postkoetsrit.

Er zijn plannen om in samenwerking met de provinciale VVV de route uit te breiden zodat onderweg allerlei attracties worden aangedaan. De kleurrijke tocht van zaterdag heeft Dat is betaald door de provincie en de gemeenten waar de Postkoets door kwam. De betreffende gemeenten hebben een simulatoren speelautomaten om online te spelen voor het lager onderwijs gekregen over de historische Postkoetsrit.

Gokken machine zee slag spel zijn er routekaarten verkrijgbaar op de volgende adressen: De Provinciale VVV Groningen, Hotel Faber in Hoogezand en Hotel der Nederlanden Gokken machine zee slag spel Winschoten. De routekaart kost 1 gulden. De heer Hagenbeek is bij de organisatie en de voorbereidingen geholpen door de heer J.

Stienstra, voorzitter van de vereniging "Tot in standhouding van het Oude Gerij. Naast de routekaart werd door de Eems Dollard Regio en de PTT een kaart uitgegeven met 4 postzegels, 2 Nederlandse en 2 Duitse. Oplage stuks, genummerd. Donderdag 5 juni Meidoornlaan pas in '91 gesaneerd. De bodem bij de Meidoornlaan in Winschoten wordt op zijn vroegst in '91 gesaneerd. Dat staat in het concept-bodemsaneringsprogramma van de provincie.

Tot nu toe stond de Meidoornlaan op het programma voor Het betreft nu nog slechts een concept, Gokken machine zee slag spel volgens provincie-ambtenaar B. Boender komt het definitieve saneringsprogramma er voor Oost-Groningen niet anders uit te zien.

Volgens het concept-programma vindt er dit jaar nog 'wel een saneringsonderzoek plaats aan de Meidoornlaan. Zoals gemeld is het de bedoeling hierbij de vervuiling van het Tranendal en die van Napels West, beide gelegen in de gemeente Scheemda, in één 0nderzoek mee te nemen. De vervuiling is in alle drie gevallen van dezelfde aard. Het uitstel van het project Meidoornlaan is volgens wethouder Roelof Lukkien een gevolg van het naar voren halen van de sanering van het voormalige gasfabriekterrein bij het St.

Vanwege de voorgenomen uitbreiding van het ziekenhuis is dit project hoger op de prioriteitenlijst gekomen en staat het nu voor '88 op het programma. De sanering van het terreingasfabriek gaat de provincie zeker een miljoen gulden kosten. Daardoor is er, geen financiële ruimte meer voor -onder andere- de Meidoornlaan. Eigenlijk was het de bedoeling dit jaar al een nader- en een saneringsonderzoek uit te voeren bij het St.

Ook dit is echter een jaar uitgesteld. De vervuiling van de Meidoornlaan kwam Gokken machine zee slag spel twee jaar geleden aan het licht. Gokken machine zee slag spel aantal bedrijven, met als belangrijkste de Gembo, stortten van '55 tot '73 hun afval in Gokken machine zee slag spel voormalige zandafgraving. Een onderzoek door het adviseringsbureau van de Unie van waterschappen wees indertijd uit dat de vervuiling niet direct, maar op wat langere termijn wel degelijk gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid.

Er werden onder andere aromaten en fenolenen in de bodem aangetroffen in concentraties van honderd tot duizend maal de toegestane waarde. Daarnaast bestaat de vervuiling uit arseen en koolwaterstoffen. Timmerfabriek wil uitbreiden De timmerfabriek Jongbloed in Winschoten is uit het huidige onderkomen aan de J.

Jongbloed wil dan ook zo snel mogelijk uitbreiden. Volgens zijn zeggen blijft de fabrikant Gokken machine zee slag spel liefst in Winschoten. Voorwaarde van Jongbloed is dan echter wel dat Gokken machine zee slag spel nieuw te bouwen loods vlakbij de huidige fabriek kan Gokken machine zee slag spel te staan. Het terrein, waar de uitbreiding zou moeten plaatsvinden, is eigendom van de gemeente.

Die is in principe bereid de benodigde grond te verkopen. Desondanks duren de onderhandelingen nu al anderhalf jaar voort. Dit komt volgens ambtenaar Jan Samberg doordat de gemeente in één keer het hele terrein wil verdelen tussen de verschillende industrieën en de bewoners aan de Blijhamsterweg.

Jongbloed zegt echter niet veel langer meer te kunnen wachten. Hij wil dit jaar nog bouwen. Of Winschoten er in de loop van een aantal jaren tien arbeidsplaatsen bij krijgt want dat zou de uitbreiding op den duur opleveren is nu dan ook afhankelijk van de snelheid van handelen van de gemeente.

Briefkaarten-uitgever op zoek naar opvolger. Aan het woord is Hennie Wal, geboren in en afkomstig uit het dorp onder de rook van Winschoten, Heiligerlee. Hij is verzamelaar en uitgever van briefkaarten. Om preciezer te zijn briefkaarten van landschappen, stadsgezichten en Nederlands Hervormde kerken. Van huis uit grossier werd hij een van de grootste uitgevers van briefkaarten van Nederland, sinds Op dit moment schat de continue reading Wal dat hij de oudtste uitgever van Nederland is op.

Vanwaar de belangstelling voor het uitgeven van briefkaarten? Toen de Duitsers in ons land bezetten was het link gedaan met deze handel omdat de joden dit niet meer mochten doen en later afgevoerd werden.

Inspelen op de marktsituatie kun je het noemen". In begonnen met het uitgeven van de briefkaarten, was dit geen moeilijke tijd, gezien de Duitse bezetting?

Ik werd voortdurend met argusogen gadegeslagen door de Duitsers als ik foto's wilde maken. Daar komt nog bij dat ik maar heel weinig briefkaarten op de markt gebracht heb toen. Dit was een gevolg van de algehele schaarste die optrad naarmate de oorlog vorderde. Was het een en ander wel te combineren, met uw eigenlijke werk, grossier? Tevens nam ik dan bestellingen op van mensen die wel interesse hadden in de afname van kaarten.

Hoeveel kaarten heeft u inmiddels uitgegeven? Alleen al in Winschoten bedraagt het aantal uitgegeven kaarten op jaarbasis zo'n dertig. Het leuke is dat je kaarten van mij door het hele land tegenkomt, op elke beurs zitten er wel een paar van mij bij. Wie waren en zijn uw grootste afnemers? Hoelang bent u nog van plan om nog door te gaan met het uitgeven van briefkaarten? Maar, die opvolger moet dan wel over de nodige contanten beschikken.

Want Gokken machine zee slag spel wel, dit vergt wel een investering van enige tonnen. Aan de andere kant is er best een goede boterham in te verdienen als je het op de juiste manier aanpakt. Bovendien moet deze mogelijke opvolger beschikken over een zeker talent op fotografisch gebied. Ansichtkaarten serie van Winschoten H. Ook voor Oude en Nieuwe Pekela is er sprake van een logische overgang naar Winschoten. Datzelfde geldt voor Beerta en Finsterwolde.

Maar ik moet er wel bijzeggen, dat ik me eerst. Joop Postma, gisteren benoemd tot de nieuwe burgemeester van Winschoten met ingang van 1 september, praat in de achtertuin van zijn Harderwijkse rijtjeswoning ,dit huis moeten we nog verkopen" over de aanstaande gemeentelijke herindeling. Uitspraken, die hem zeker niet op voorhand populair zullen maken bij de inwonen en bestuurders van de genoemde gemeenten. Postma kreeg gistermiddag bij monde van mr.

Gokken machine zee slag spel hij toen een gat in de lucht? Toch is ook zijn vrouw Tjerkje zeer content met de benoeming. Postma is nu waarnemend burgemeester in Zaltbommel. De heer en mevrouw Postma hebben allebei aan het eind van de jaren zestig in Oost-Groningen gewerkt. Mevrouw is verbonden geweest aan de huishoudschool in Vlagtwedde en werkte daarnaast mee aan het streekverbetering project Vlagtwedde-Essen. Joop Postma werkte in die tijd bij het opbouwwerk in het Oldambt.

Ik heb er ook nog wel kennissen. Zoals mijn vroegere kostjuffrouw Oosterveld in Beerta. Hoe het echtpaar elkaar heeft leren kennen? Nee, niet zoals Joop en Liesbeth den Uyl in een boekhandel. Tien dagen geleden is Postma in Den Haag gekeurd door de Rijksgeneeskundige Dienst. Postma had twee sollicitaties in Oost-Groningen lopen. De vertrouwenscommissies van beide gemeenten schoven hem naar voren als de belangrijkste kandidaat. Ik had voor geen van de plaatsen een uitgesproken voorkeur.

Ik heb Casino 888 casino spel online demo doelgericht gesolliciteerd. Wij wilden graag naar Oost-Groningen.

Dat is het geworden. En Gokken machine zee slag spel ben ik heel blij om". Volgens mevrouw Postma is haar man een echte bestuurder. In Zaltbommel zeggen ze: En zo oogt Joop Postma ook. Een grijze, vriendelijke man, die het politiek formuleren uitstekend beheerst: Op de vraag of hij daar niet kotsmisselijk van wordt antwoordt hij slechts met: Dat is hem wel over zijn voornemens. Ik ben van plan om meer bedrijven naar Winschoten te halen. Ik denk dat te doen door onder meer heel goed het Financieel Dagblad te lezen en te analyseren welke binnen- en buitenlandse bedrijven willen uitbreiden of zich willen vestigen.

Daar moet je actief mee bezig zijn. Nee, ik heb geen relaties in Den Haag die me daarbij ten dienste kunnen zijn. Noch beschik ik over een laatje met bedrijven die ik nu al op het oog Gokken machine zee slag spel. Maar in overleg met het college wil ik daarin een beleid ontwikkelen. Postma is sinds lid van de PvdA. Ook was hij lid van de fameuze AJC. Hij heeft geen uitgesproken mening over waar hij binnen Gokken machine zee slag spel Pvda politiek staat.

Wel beschouwt hij zich meer een vertegenwoordiger van de richting Wim Kok dan van Den Uyl. Zijn vrouw is geen lid van de partij. Enigszins weifelend komt er uit dat zij wel PvdA stemt. Als wij uit die weifeling concluderen, dat zij ook wel eens anders stemt, zegt haar man resoluut: Via actiegroep in politiek.

Joop Postma, de nieuwe burgemeester van Winschoten, werd op 3 april in Leeuwarden geboren. Hij is getrouwd en heeft twee dochters. Jelleen, 22, is in het Sint Lucasziekenhuis geboren. Zij werkt thans in een hotel in Amsterdam. Jongste dochter Lizalyk, 17, zit op de mavo in Amersfoort.

Na de lagere school volgde Joop Postma de HBS en de Sociale Academie. Daarna studeerde hij sociaal-pedagogiek aan de rijksuniversiteit van Groningen. Na zijn studie werkte hij onder meer als consulent maatschappelijke aangelegenheden in Oost-Groningen, was hij docent hoger sociaal-pedagogisch  beroeps- onderwijs en wetenschappelijk hoofdmede-werker aan de rijksuniversiteit in Utrecht.

Via een actiegroep in Harderwijk raakte hij in de politiek. Werd wethouder in Harderwijk en later gedeputeerde in de provinciale staten van Gelderland. In zijn portefeuille had hij financiën en cultuur. Burgemeesterservaring deed Postma op in Lochem. Daar was hij 2,5 jaar waarnemend burgemeester.

Sinds april bekleedt hij dezelfde functie in Zaltbommel. Postma heeft verschillende bestuursfuncties vervuld op cultureel en sociaal gebied. Zo is hij onder meer acht jaar voorzitter geweest van het Nederlands Bibliotheek- en Lectuurcentrum in Den Haag. Hij maakt nog deel uit van het Teleac-bestuur en is vicevoorzitter van de Stichting Burgeroorloggetroffenen.

Mevrouw Postma is freelance verbonden aan de universiteit van Nijmegen. Voor het Instituut voor toegepaste sociologie doet Gokken machine zee slag spel onderzoek in het noordwestelijk gebied van de Veluwe. De heer Postma is lid van de Nederlands Hervormde kerk. Zijn vrouw is lid van de Doopsgezinde Gemeente. Zaterdag 28 juni Irritatie na uitlatingen van Postma. Nou, zo ken ik er nog wel een paar.

Aldus reageert wethouder P. Drenth van Scheemda op de uitlating van de kersverse nieuwe burgemeester van Winschoten, drs. Postma verklaarde gisteren in een interview met deze krant dat Heiligerlee naar zijn idee bij Winschoten hoort, omdat de inwoners veel gebruik maken van de voorzieningen in de Molenstad.

Ik zal hem van harte welkom heten, maar we hebben in deze streek wel een coöperatieve man nodig en niet iemand die meteen begint met dit en dat hoort bij Winschoten". Ik ken wel meer logische click the following article die toch niet zo logisch zijn als ze misschien lijken" zegt burgemeester A. Smidt van Oude Pekela. Vredeveld Gokken machine zee slag spel Nieuwe Pekela: Een korzelige wethouder A.

Als Winschoten uit wil breiden, dan zal ze de lucht in moeten. Wat Greven betreft valt er met Finsterwolde goed te overleggen in de Streekraad, maar verder niet. Danhuis van Beerta tenslotte: Het lijkt me goed dat hij zich eerst nader oriënteert, daarna ben ik benieuwd naar zijn mening. Het standpunt van Beerta is bekend". In Winschoten zelf overheerst tevredenheid over de benoeming van Postma, waarmee de minister de wens van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad heeft gehonoreerd.

Buitengewoon goed voor Winschoten" aldus Joop Flokstra, voorman van Winschoter Belangen. Het is geen jonge man - hoe oud is hij ook alweer? Welke portefeuilles de nieuwe burgemeester zal gaan Gokken machine zee slag spel, moet in de komende tijd in het college worden uitgemaakt. Loco burgemeester Henk Stuut voorzien geen problemen. Ik geef graag wat weg. Ik heb nu toch alles. Zuivelstakingen in hele Noorden. In een groot aantal noordelijke melkfabrieken wordt vanaf vandaag voor onbepaalde tijd gestaakt.

Zo ook in de melkfabriek van Winschoten, waar zo'n vijftig mensen werken. In het hele Noorden, bij fabrieken in Groningen, Emmen, Bedum en Beilen staken ruim achthonderd mensen.

De Voedingsbond FNV meldde vanmorgen dat de stakingacties een succes zijn. Er lagen toen inmiddels 32 fabrieken met in totaal werknemers stil. Volgens districtsbestuurder Dick Heijnen is er nog geen uitzicht op een akkoord met de werkgevers, de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ en de Vereniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne VVZM. Vandaag click here overigens wel weer gepraat.

De Voedings- en Industrie-bonden van FNV en CNV zijn vanmorgen in Amersfoort weer met de zuivelwerkgevers om de onderhandelingstafel gaan zitten. Het besluit daartoe viel vannacht, nadat de werkgevers eerder hadden laten weten bereid te zijn om over invoering van de urige werkweek te praten op basis van de meeste voorwaarden die de bonden hadden gesteld.

De bonden verwachten op het punt van de flexibiliteit van de roosters voor de 36 uur geen grote hobbels meer, maar zij denken wel dat de rest van het CAO-pakket - vooral de loonsverhogingen - ver beneden de maat zullen blijven. Plan H en N: De markt moet verhuizen naar het voorplein van de Klinker en beslist niet naar de Venne. Het op zaterdag afsluiten van de Venne zou een hopeloze verkeerschaos teweeg brengen.

Voordeel van de verhuizing naar de Klinker zou ook zijn, dat daardoor niet alleen het Marktplein vrijkomt voor parkeerruimte, maar ook de parkeerplaatsen achter de Klinker voortaan beter benut worden door Gokken machine zee slag spel. Dit is één van de beleidsvoornemens in het conceptwerkplan article source Handel en Nijverheid. Met het pas verschenen CIMK-rapport in de hand stelde een groepje externe deskundigen het concept op.

De ledenvergadering van H en N spreekt zich aanstaande dinsdag over het plan uit. Als rode draad door het werkplan loopt het beïnvloeden van het gemeentebeleid, ter behartiging van de belangen van het bestaande midden- en kleinbedrijf en dus het tegengaan van onnodige concurrentie. Veel beleidsvoornemens zijn dan online 007 Casino Royale feitelijk op de gemeente gericht. De gemeente zou Gokken machine zee slag spel rol als opdrachtgever en aanschaffer moeten doorlichten: Hierbij hoort ook het zo veel mogelijk privatiseren of uitbesteden van taken, die nu nog in ambtenarenhanden liggen, aldus de adviesgroep en het bestuur van H en N, die het concept inmiddels heeft goedgekeurd.

Gemeente maant provincie over gevaarlijke kruising. Http://camera-filters.biz/jackpot-stad-24-speelautomaten-zonder-registratie.php gemeente Winschoten gaat er nogmaals bij de Provincie op aan dringen haast te maken met de reconstructie van het kruispunt Molenweg-Bovenburen.

Het kruispunt is zoals bekend levensgevaarlijk en aangezien de Provincie eigenaar is van de Molenweg, is zij ook de instantie die met geld over de brug moet komen. Tijdens een vergadering over de herinrichting van het deelgebied Oldambt gaf de Provincie de indruk nog nooit van het uit terug om geld weddenschap te match trekken een hoe casino kruispunt gehoord te Gokken machine zee slag spel. Er wordt echter al jarenlang druk op de Provincie uitgeoefend Gokken machine zee slag spel het punt aan te pakken.

De gemeente zal dan ook opnieuw een verzoek indienen. Daarnaast wordt de reconstructie opgenomen in het herinrichtingsplan, om Gokken machine zee slag spel ieder geval een tweede financieringsmogelijkheid achter de hand te hebben.

Dinsdag 6 mei Marktkooplui boos over verplaatsing markt. De Winschoter Gokken machine zee slag spel toont zich een ferme voorstander van het verplaatsen van de markt naar het voorplein van de Klinker.

Een voorstel van het bestuur van hun vereniging Handel en Nijverheid dienaangaande werd dinsdagavond tijdens een ledenvergadering bijna anoniem aangenomen. Aan de besluitvorming ging een korte schermutseling met de schaars vertegenwoordigde ambulante Gokken machine zee slag spel vooraf. De marktkooplieden presenteerden op de vergadering de uitslag van een enquête die afgelopen zaterdag tijdens de proefmarkt op de Venne werd afgenomen. Deze -opmerkelijke- enquête uitslag werd door de verzamelde middenstand echter direct als zijnde onbetrouwbaar van tafel geveegd.

Dat bracht bloemenhandelaar Simon Bel tot lichte woede: Volgens voorzitter Klaas Keestra van H en N zag hij dat verkeerd: Zolang de markt niet van het marktplein vertrekt zal in ieder geval geprobeerd worden de kramen wat in te schikken om zodoende meer parkeerruimte op het plein vrij te maken.

Keestra was echter wel zo slim om voorafgaande aan de discussie over de locatie van de markt met de vergadering vast te stellen dat de Venne als verkeersader ten alle tijde in beide richtingen berijdbaar moet Gokken machine zee slag spel. Daarmee een eventuele markt op de Venne voortijdig om zeep helpend. PERSONEEL ONGERUST DOOR PLANNEN. Banen op tocht bij fusie bakkerijen. De voorgenomen fusie tussen Bakkerij Oost Groningen te Winschoten en Bakkerij Gokken machine zee slag spel te Delfzijl dreigt ruim twintig personeelsleden noodlottig te worden.

In een eerder stadium werd nog gesproken van het verlies van 10 arbeidsplaatsen. Hoewel de fusie officieel nog niet rond is, wordt binnen de bedrijven algemeen verwacht dat de zaak binnen twee weken beklonken zal zijn.

Bij bakkerij Oost Groningen werken nu 40 mensen, bij Eemsdam Tussen beide bakkerijen bestaat al langer een samenwerkingsverband. Volgens de directies is een fusie nu noodzakelijk omdat men geen ruimte heeft Gokken machine zee slag spel beide bedrijven uit te breiden.

Dat is nodig in verband met moderniseringsplannen. Daarnaast wil men één sterk bedrijf om de groeiende concurrentie in de broodbranche het hoofd te kunnen blijven bieden. Beide bedrijven draaien op dit moment volgens de voorzitter van de ondernemingsraad van bakkerij Oost Groningen echter niet onverdienstelijk. Volgens Oosten is de ongerustheid onder het personeel begrijpelijk maar voor degenen in vaste dienst in ieder geval onnodig: De voedingsbond van de FNV is op 25 april door de directies ingelicht.

De bond stelt zich op het standpunt dat de directies de garantie moe-ten go here Gokken machine zee slag spel er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Volgens een Gokken machine zee slag spel van de bond wil read more echter zover niet gaan.

Na de fusie die eind mei wordt verwacht zal een nieuwe fabriek gebouwd worden in Zuidbroek. Geluk bij een ongeluk is volgens bondsbestuurder Tamme Volders dat de nieuw te bouwen fabriek in ieder geval ook arbeidsplaatsen oplevert, zij het tijdelijke. Op 11 juni zullen de leden door de bond worden ingelicht over de stand van de go here met beide directies.

Geen omroep voor hele regio. Een omroep voor heel Oost-Groningen is van de baan. Hoewel officieel nog geen enkele gemeente gereageerd heeft op het regionale omroepplan van Radio Winschoten, is informeel al here bekend dat het plan niet aanslaat.

Radio Winschoten hoopt nog steeds op de deelname van twee of drie gemeenten naast Winschoten, maar op de gemeentelijke afdeling welzijn gaat men er al vanuit dat Winschoten er alleen voor staat.

Radio Winschoten, dat nog steeds wacht op een zendmachtiging en dus op de nieuwe mediawet, wilde oorspronkelijk radio maken vóór en door een gebied van zo'n De gemeenten werd een evenredige bijdrage gevraagd. Nog steeds een piek per inwoner, maar nu gaat het slechts om Winschoters. De bezuiniging zit voor het grootste deel in de geografisch kleinere opzet. Bovendien verwacht de omroep zelf jaarlijks zeker zo'n Onduidelijk is nog of de gemeente Winschoten met de Zij zegde een dergelijk bedrag enige tijd geleden al wel toe, maar met de voorwaarde dat de andere gemeenten ook zouden meedoen.

Radio en gemeente hebben elkaar tot 1 januari de tijd gegeven om het eens te worden over een financieel plan. Naast de exploitatie zou de gemeente ook de eenmalige verbouwing van Gokken machine zee slag spel omroeppand aan de Blijhamsterstraat moeten bekostigen Bovendien is het nog maar de vraag of de omroep naast de kosten voor apparatuur ook haar huisvesting Dit laatste bedrag zou de gemeente enigszins kunnen omzeilen door de omroep een gemeentelijk Gokken machine zee slag spel aan te bieden.

Aangezien het er niet naar uitziet dat Radio Winschoten binnenkort over veel geld beschikt, gaat het in feite om een maandelijkse subsidie van ruim gulden. Uit deze toekenning blijkt nogmaals het vertrouwen dat de gemeente in de omroep heeft, vindt omroepvoorzitter Wiebe Klijnstra. Tot nu toe eiste de eigenaar van het pand nog geen huur.

Overigens kunnen de andere gemeenten nog steeds meedoen, benadrukt Klijnstra, mits ze natuurlijk ook meebetalen. Speciale rit postkoets van Groningen naar Aschendorf. Eens ontdekte een inwoner van Winschoten dat zijn huis eigenlijk heel eigenaardig in elkaar zat. Dat was de aanzet tot Gokken machine zee slag spel historische postkoetsrit die op 31 check this out aanstaande plaatsvindt.

Een rit van de click Groningen naar het Duitse Aschendorf, bedoeld om de provincie Groningen te promoten en om de contacten met de nabije Oosterburen te bevorderen. Het ,eigenaardige' huis aan de Liefkensstraat was in de vorige eeuw de stal, van waaruit dagelijks een postkoets naar Groningen en Aschendorf vertrok, zo bleek de Winschoter W.

Hagenbeek na veel speurwerk. En hoewel de postkoets al sindsen waarschijnlijk ook al eerder, op het genoemde traject reed, wordt op 31 mei toch de honderdste verjaardag van deze voorloper van de bus gevierd. Vrijdag 23 mei Broodfabriek verhuist zeker naar Zuidbroek. Bakkerij Oost Groningen, die één dezer dagen zal fuseren met bakkerij Eemsdam in Delfzijl, verdwijnt definitief uit Winschoten. Nu beide bedrijven samengaan, werd nieuwbouw nood. Werkema van bakkerij Oost-Groningen is voor Zuidbroek Gokken machine zee slag spel nieuwe vestigingsplaats gekozen omdat hij daar een zeer voordelige grondprijs heeft weten te bemachtigen.

Het nieuwe bedrijf gaat voor meer dan 1 miljoen gulden in de nieuwbouw investeren. Zoals bekend is de fusie van beide bedrijven, waar respectievelijk 40 en 35 mensen werken, door de directies op gang gebracht. Die fusie zou noodzakelijk zijn om aan de groeiende concurrentie het hoofd te kunnen blijven bieden. Bovendien zou een fusie voor beide bedrijven voordeliger zijn in het licht van noodzakelijke moderniseringen van de twee bakkerijen.

Smeerpijp braakt vuil water. De afvalwaterleiding in de Pekel Aa aan de Winschoterzijl braakt nog steeds min of meer vuil water. De afgelopen weken hebben de hengelsporters tot hun ergernis gemerkt in verband met flauwe of dode vis.

De noodleiding is destijds aangelegd ten behoeve van de aardappelmeelfabrieken van Avebe, Pekela en Omstreken in Nieuwe Pekela en DWM in Veendam. Die fabrieken zijn inmiddels gesloten. De lozingen zullen op 1 januari worden gestaakt.

De leiding zal dan worden gesaneerd. Afhankelijk van de vervuilingsgraad van het afvalwater zal dan op het riool worden geloosd. Op deze afvalwaterleiding zijn aangesloten de kartonfabrieken Britannia, Ceres en De Kroon in Oude Pekela, Beukema en Co in Hoogezand, W. Scholten in Sappemeer, de magnesiumfabriek Magnesia in Veendam, de glasvezelfabriek Silenka in Westerbroek en Gokken machine zee slag spel aardappelen derivatenfabriek Tonden van Avebe in Foxhol.

Burgemeesters krijgen stokje van parachutist. Vlakbij de Klinker valt een aantal parachutisten uit de lucht. Zestien Land speelautomaten geld casino voor echt Gokken machine zee slag spel zijn ter plaatse om een pen of stokje aan te nemen Gokken machine zee slag spel de parachutisten.

Zestien letters, past precies. In de daarop volgende zes dagen hoopt de Winthil zeker Zoveel belangstellenden waren Gokken machine zee slag spel tenminste ook in '81, het Winthil-lustrumjaar.

Dit keer gaat het weer om een lustrum: De organisatoren besloten toen, indat het een vijfjaarlijks gebeuren moest worden. Gokken machine zee slag spel de oorlog en de Oostgroninger malaise gooiden roet in het eten: Steeds was het doel promotie van de streek als geheel en Winschoten in het bijzonder. Was in '36 vee nog een belangrijk beursproduct, nu laat de agrarische sector het vrijwel afweten.

Maar een nieuw gebied doet dit jaar haar intrede: Zoals eerder gemeld presenteert het toeristisch Oost-Groningen zich als totaal; ieder Gokken machine zee slag spel zijn eigen kraam is dit keer uit den boze. Oost-Groningen kan de toerist immers alleen 'vast' houden als een kanotochtje gecombineerd wordt met een bezoek aan het busmuseum, de klokkengieterij, de Heemtuin en het strijkijzermuseum. In totaal prijzen meer dan honderd bedrijven http://camera-filters.biz/moordenaar-spelmachines.php instellingen hun waar aan.

Daarnaast zijn er verschillende attracties, op semicommercieel, cultureel en sociaal gebied. Onder grote publieke belangstelling is vrijdagmiddag het oude stoomgemaal aan het Winschoter Oostereinde opnieuw in werking gezet.

Die handeling werd verricht door H. Rothermund van de NAM in Assen. De Stichting tot behoud van de Groninger stoomwerktuigen, die het tot museum omgetoverde gemaal beheert, kampt nog met twee problemen. Daar moet dus nog iets op gevonden worden. Bovendien kan het buitenwerk van de machinekamer nog een grondige opknapbeurt gebruiken.

De Stichting realiseert zich echter dat ook dat een kostbare grap wordt. Het gemaal zal tot september op elke laatste Gokken machine zee slag spel van de maand in werking te zien zijn. Van 's middags twee tot vijf zal dan de rook uit de schoorsteen waaien. De zesdaagse beurs Speel online casino in De Klinker heeft gisteren de poorten voor Gokken machine zee slag spel publiek geopend.

Zestien burgemeesters van de gemeenten die zijn aangesloten bij de Streekraad onthulden het plaatsnaambordje van hun eigen gemeente. Met deze handeling werd duidelijk dat de beurs meer is dan een plaatselijk gebeuren.

Ook uit de verscheidenheid van de standhouders blijkt dat de Winthil een regionale activiteit is geworden. Winthil is nu al bijna volgeboekt.

OPTREDENS BENNIE NIJMAN, LEE TOWERS, HANS VAN DER TOGT, ANITA MEIJER. Een kleine twee maanden voor het begin van de Winthil Winschoter tentoonstelling voor handel, industrie en landbouw is al tachtig procent van het vloeroppervlak verhuurd. Expocare uit Duivendrecht, dat de Gokken machine zee slag spel organiseert, gaat er vanuit dat met veel gemak ook de resterende twintig procent aan de man gebracht kan worden. Volgens Henk Offermans van Expocare is de belangstelling van bedrijven voor een plaatsje op de tentoonstelling overweldigend.

De Winthil wordt gehouden van 27 mei tot 1 juni. De beursruimte bedraagt vierkante meter, in De Klinker en in overdekte ruimtes buiten het cultureel centrum. Verder zal op het parkeerterrein een landbouwexpositie gehouden worden.

Zo'n 90 bedrijven hebben zich nu al aangemeld voor de Winthil. Het bureau Expocare rekent op De totale begroting bedraagt ruim twee ton. Een nieuw aspect op de jubileum-Winthil het is vijftig jaar geleden dat de eerste Winthil gehouden werd is dat naast handel, industrie en landbouw ook ruimte is ingeruimd voor het toerisme.

In totaal bestrijken de toeristische stands een oppervlak van vierkante meter. Bouw van Venne-flat met maand vertraagd. Het hoogste punt van de flat aan de Venne is gistermiddag om kwart over drie bereikt. Het voor Winschoter begrippen grote gebouw is ongeveer go here meter hoog. Het stadsgezicht verandert daardoor aanmerkelijk. De bouw is door de strenge winter ruim een maand vertraagd.

Dat heeft voor de toekomstige huurden weinig gevolgen. Anders ligt dat voor de ondernemen, die de winkelruimte op de begane http://camera-filters.biz/de-beste-online-casino-software.php in gebruik nemen. Zij zullen door de vertraging waarschijnlijk de lucratieve Sinterklaasperiode mislopen. De Gokken machine zee slag spel zou aanvankelijk in oktober achter de rug zijn. Door de vertraging is de oplevering pas in de eerste week van december.

Directeur Jan Hollander van de Woningbouwvereniging Winschoten, de eigenaar van de flat, toonde zich gistermiddag uiterst tevreden over de bouwwerkzaamheden.

Hij prees de bouwmaatschappij Wilma Noord vanwege de hoge kwaliteit van de flat. Een uniek project voor Winschoten, zei Hollander verder. Hij doelde op de lage huurprijs van de in totaal 76 woningen. Deze zullen Gokken machine zee slag spel ook zonder probleem in zeer korte tijd gevuld worden: Het project kost in totaal ruim 9 miljoen gulden. VIA RECHTER UITZENDEN SNEL MOGELIJK TE MAKEN. De lokale omroep Radio Winschoten wil een proces Gokken machine zee slag spel tegen het ministerie van WVC.

Morgen heeft de radio hierover een gesprek met de OLON, de landelijke organisatie van lokale omroepen, die eveneens een proces overweegt. Gokken machine zee slag spel van het proces is alsnog een wet aangenomen te krijgen waardoor de lokale omroepen eindelijk uit kunnen gaan zenden via de ether. De wet op de lokale omroep maakt deel uit van de felomstreden mediawet van minister Brinkman WVC.

Onlangs werd bekend dat deze wet inspé in zijn geheel blijft liggen tot na de verkiezingen. Dat betekent dat de lokale omroepen nog zeker een jaar moeten wachten op een zendmachtiging.

De OLON verwacht dat dit verschillende lokale omroepinitiatieven de das om zal doen: Daarbij komt nog dat ook de drie 'proefgemeenten', Landsmeer, Utrecht en Leiden, nog niet mogen uitzenden; en deze experimenten moeten afgerond zijn vóór de rest van het Gokken machine zee slag spel van start kan.

Links Wiebe Klijnstra, rechts penningmeester Vrieze van Radio Winschoten foto Engel Lameijer. Radio Winschoten wil nu, in samenwerking Gokken machine zee slag spel andere plaatselijke omroepen en de OLON, afdwingen dat het parlement een 'noodwetje' aanneemt; een wet die enkel iets zegt over de lokale omroep en de rest van het mediabeleid even laat voor wat het is. De minister is vooral bang voor de financiële gevolgen van het toelaten van lokale radio via de ether via de kabel mag het al langer ; volgens de wet kunnen de etheromroepen namelijk geld eisen van het Rijk.

Om dit te ondervangen zou de noodwet alleen moeten gelden voor de omroepen met een sluitende begroting, meent Gokken machine zee slag spel Klijnstra van Radio Winschoten. Overigens is er vandaag een orde-debatje in Gokken machine zee slag spel Kamer over de vraag of de mediawet niet toch nog onder dit Kabinet behandeld moet worden.

Net als de andere omroepen in den lande heeft ook Radio Winschoten sind hoe geld te verdienen met casino casino land ein de boog ondertussen gespannen te houden.

Om de moed er bij de medewerkers in te houden wil de regionale omroep in ieder geval het pand aan de Blijhamsterstraat tot studio gaan verbouwen. Begin juni worden alle bedrijven uit de regio om Gokken machine zee slag spel éénmalige bijdrage gevraagd om deze verbouwing mogelijk te maken. De 'bedelbrief' gaat pas na de Winthil de deur uit. Tijdens deze grote Winschoter beurs wil de omroep definitief bekendheid verwerven.

Samen met het Winschoter Stadsjournaal en de Winschoter Courant wordt een plaatselijk nieuwsprogramma gemaakt. Als klapper probeert Radio Winschoten voor bijvoorbeeld één dag een heuse zendvergunning te krijgen. Donderdag 10 april GEA Gokken machine zee slag spel KRIJGT POST WELZIJN. De Winschoter PvdA zal de komende vier jaar alle vier wethouders leveren.

Naast Henk Stuut, Roelof This web page en Gerda Aldag is ook Gea Korte door de fractie naar voren geschoven.

Gea Korte, tot vorig jaar lid van de CPN, http://camera-filters.biz/online-casino-met-de-rele-productie-cijfer-geld.php haar huidige baan bij een Gokken machine zee slag spel in Groningen opzeggen en de komende jaren de post Welzijn bezetten.

De PvdA is tot dit besluit genomen na besprekingen met de andere Winschoter partijen. De VVD zal het nieuwe college gedogen. De liberale partij wil zelf geen wethouder leveren, maar hoopt over vier jaar wel weer aan de bak te komen.

De CPN heeft zich uitgesproken voor vier PvdA-vertegenwoordigers, evenals fractievoorzitter Joop Flokstra van Winschoter Belangen. Dat zei PvdA-lijsttrekker Speelautomaten Spin Palace Casino Platinum geld Stuut gisteravond. Het CDA, met drie zetels als grootste partij na de PvdA 12 zetels van de 19 uit de bus gekomen, wordt door de PvdA buiten de coalitie gehouden.

Henk Stuut geeft als Gokken machine zee slag spel http://camera-filters.biz/eigenlijk-spelen-casino-online-of-niet.php dat de confessionele partij in de besprekingen te vaag bleef over de beschikbare wethouder en bovendien programmatisch te ver afstond van de socialisten.

Lijsttrekker Cor Jansen van het CDA ontkent dit. Hij zegt dat zijn partij voor Gea Korte een tegenkandidaat zal voorstellen, te weten Asselien Boven-Boers, de derde van de CDA-lijst. Dat zal weinig uithalen, gezien de meerderheid die de PvdA heeft, en de overige gevoelens in de gemeenteraad. Henk Stuut zei gisteravond niet Gokken machine zee slag spel te zijn met de PvdA de komende vier jaren alleen de verantwoordelijkheid te dragen voor het gemeentelijk beleid in Winschoten.

Hij zei trouwens wel teleurgesteld te zijn, dat de VVD niet in staat is een wethouder te leveren, gezien de goede samenwerking met VVD-wethouder Ben Verlaan. De VVD heeft echter al te kennen gegeven achter de vier wethouders van de PvdA te staan.

Het is voor het eerst dat de PvdA in Winschoten alleen de gemeente bestuurt. Maar de partij haalde ook niet eerder een meerderheid van 12 van de 19 zetels. Voor het eerst ook bezetten learn more here Gokken machine zee slag spel procent van de wethouderszetels in Winschoten.

Over de portefeuilleverdeling verklaarde Stuut nog niets te kunnen zeggen. In ieder geval zal op de komst van een nieuwe burgemeester gewacht worden, voordat de taken verdeeld worden. Toch valt uit de gedragingen van de kandidaat-wethouders van Gokken machine zee slag spel afgelopen weken af te lezen welke post zij zullen bezetten.

Gea Korte zal de komende vier jaren besteden aan welzijn. Gerda Aldag houdt zich bezig met onderwijs en personeelszaken. Roelof Lukkien zal Gokken machine zee slag spel zaken bezetten en Henk Stuut houdt financiën. Autorama komt in centrum Winschoten. Autorama vestigt zich dit jaar nog durch online casino waarom niet werken appropriate Winschoten.

Hidding van Autorama Noord BV wil nog geen exacte datum noemen. Het zegt dat de vestiging gefaseerd uitgevoerd click here. Het warenhuis wordt ondergebracht in de Torro aan het Israëlplein. Daarvoor is het volgens hem nog in een te prematuur stadium.

Door de veranderingen zal het assortiment in de huidige Torro uitgebreid worden. De supermarkt wordt een warenhuis. Zo zullen er ook kleding en andere zaken verkocht worden. Het pand Australië Online Casino het Israëlplein droeg twee jaren geleden nog de naam Vendet. Donderdag 17 april Wandelvereniging Bato viert Eerlijke Roulette online geld jubileum.

De vereniging Bato Gokken machine zee slag spel uit drie onderdelen, voetbal, gymnastiek en wandelen. Het lopen van o. Men ondervond dat het in groepsverband lopen van korte of lange afstanden door stad en land aantrekkelijker was, dan het lopen alleen. Ook de grote opkomst iedere keer bij zulke evenementen gaf te denken. Het bleek dus dat veel mensen geïnteresseerd waren in deze vorm van sport.

De wandelvereniging, die aangesloten is bij de NNWB-Noord Nederlandse Wandel Bond, organiseert zelf ieder jaar twee wandeltochten in Winschoten; de Bato-tocht, die dit jaar voor de 21ste keer georganiseerd wordt in september en de Derk de Tippelaartocht, die traditioneel de laatste zaterdag voor Pasen wordt gelopen. Deze laatste dankt zijn naam aan de heer Derk Meyer. De man liep in vroegere tijden voor zich zelf veel lange afstanden door het Oostgroningse land. Op den duur begon hij ook wandeltochten te organiseren onder de naam van de vereniging Bato.

Dit gebeurde op den duur zo vaak dat hij al gauw de bijnaam kreeg van Derk de Tippelaar. Proefmarkt op de Venne. Rond Koninginnedag, 30 april, is er kermis op het Marktplein in Winschoten. Dat betekent dat casino casino roebel land het 250 in warenmarkt van zaterdag 3 mei naar elders moet. Gokken machine zee slag spel welkome noodzaak, want er kan dan fijn worden proef gedraaid met een nieuwe marktopstelling.

En misschien gaat het daarna altijd wel zo worden. Hoe precies marktmeester Puister? Plus het stukje verbinding Torenstraat-Venne. Voordeel is dat het Israëlplein bereikbaar blijft voor het parkeren. En ook dat de winkels aan de Venne vanaf de Bosstraat tot Cheerio normaal te bereiken zijn. Marktmeester en kooplieden willen 's kijken hoe het uitpakt. De kooplieden willen het Marktplein graag verlaten.

De vraag daarbij is: Misschien dus naar de Venne en het stukje Schónfeldplein. De volgende vraag is: Is het daar eigenlijk niet veel te aardig voor? Vier van de vijf Winschoter grootwinkelbedrijven zijn sinds gisteren voorzien van winkelwagentjes met een slotengrendel.

Voor de kopers was het wennen; er ontstonden dan ook behoorlijke opstoppingen rond de rijen karretjes. Hoewel het gros van de mensen laconiek reageerde op het slotenverschijnsel, was er ook heel wat gemopper.

KUIPER EN VERLAAN NEMEN AFSCHEID. Je wordt er zelfs voor betaald. Waarom dan al die opsommingen van verdiensten? Over wat een wethouder gedaan heeft hoef je het niet te hebben, vindt Hoekstra. Het gaat er om hoé hij het deed. Vervolgens sprak de ambtenaar enthousiast over de manier van werken van 'zijn' wethouder Verlaan. We praatten altijd op gelijk niveau. We speelden geen verstoppertje met elkaar". Verlaan, die in '57 van Amsterdam naar Winschoten verhuisde, is van Mokumer een echte Sodommer geworden.

Hij gaat hier dan ook niet meer weg, ook niet als hij binnenkort stopt met zijn bijbaan aan de PABO. Kuiper werd geprezen om de vele ver- en nieuwbouw-projecten op onderwijsgebied die onder zijn bewind tot stand zijn gebracht alsook omzijn 'geheel eigen wijze' waarop hij de commissie onderwijs en de afdeling onderwijs leidde.


Gokken machine zee slag spel

Er Gokken machine zee slag spel weer koude dagen aan. Een goede reden om thuis te blijven en de gezelschapsspelen nog eens uit de kast te halen. Maar als je niet meteen een gezelschap hebt liggen, of je hebt geen zin om het te zoeken op zolder… dan bestaan er leuke spelletjes waar je enkel pen en papier voor nodig hebt. OXO, zeeslag, pictionary,… allemaal spellen die je met deze 2 eenvoudige voorwerpen kan spelen. Maar ook Galgje, of Hangman zoals het in sommige regionen genoemd wordt.

Het doel van het spel is eenvoudig, … raad het woord. Nadat de uitdager een willekeurig woord gekozen heeft, en verteld uit hoeveel letters dit Gokken machine zee slag spel bestaat, is het aan de andere speler s om beurtelings een letter te gokken. Indien de letter in het woord voorkomt vertelt de uitdager op welke positie sen worden andere letters geraden… Indien men een letter gokt die niet voorkomt verlies je een leven.

Op het begin van het spel spreek je normaal gezien af met hoeveel levens je begint. De naam galgje of hangman is eigenlijk een knipoog naar de manier waarop het aantal levens wordt weergegeven. Telkens je een leven verliest tekent de uitdager een lijntje meer op zijn tekening van een opgehangen stokmannetje. Als de tekening af voor het woord geraden is, wint de uitdager. Inderdaad, je vergist je niet. Dit is een taalspelletje, heeft dit dan wel plaats op een wiskundeblog?

De reden waarom click the following article dit aanhaal op deze blog is omdat je door wiskunde te gebruiken, een licht voordeel kan hebben in dit spelletje. Zoals het in dit soort spelletjes meestal gaat, moet je een beetje geluk hebben omdat je moet gokken, letters meer bepaald.

In dit geval gaat het echter over bestaande woorden waardoor je geric ht kan gokken. Eigenlijk is het zelden een goed idee om de letter x te gokken aangezien die in zeer weinig Nederlandse woorden voorkomt. Wat is dan wel een goede gok? Door deze statistieken te g ebruiken kan je dus een berekende gok maken. HIER heb je Gokken machine zee slag spel volledige lijst van de frequentie van letters in onze taal.

Elke letter heeft dus een andere kans om voor te komen, in tegenstelling tot een dobbelsteen waarbij elke waarde van 1 tot en met 6 evenveel namelijk Indien je een krant en tijd te teveel hebt, kan je van één pagina eens de letters tellen. Ongetwijfeld komen de frequenties dichtbij de gegeven tabel. Ook Scrabble maakt gebruik van zulke letterfrequentie-lijstjes… Zo zal je merken dat de letters die hoog scoren in deze lijst, een lage puntenwaarde hebben.

Minder voorkomende letters zoals Q en X hebben een hogere waarde aangezien het moeilijker is om hier woorden mee te vormen. Dit idee werd ook gebruikt door codekrakers die in de 19de eeuw de Vigenère code kraakten. Maar uiteindelijk werd deze gekraakt Gokken machine zee slag spel net dezelfde methode als waarmee je je galgje-talent kan verbeteren.

De code werkte als volgt: Hiermee bedoel ik dat A  steeds verandert in dezelfde gekozen Gokken machine zee slag spel, in ons voorbeeld een H, en andersom is er geen ander letter hoe om geld terug te trekken uit een casino op Qiwi in een H verandert. In totaal kan de sleutel er als volgt uitzien: Hoe kunnen we deze code nu kraken?

Zoals gezegd maken we wederom gebruik van de Gokken machine zee slag spel van de letters. Zo werken we al de klinkers en medeklinkers af. Hier en daar moet je wel even logisch nadenken. Het blijft een kansrekening en dus de lijst kan altijd een beetje afwijken. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat in de te ontcijferen tekst de verdeling van de letters ietsje anders ligt waardoor het einde van de ranglijst een beetje door elkaar geschud is… maar de top 10 zal zeer waarschijnlijk hetzelfde zijn.

Indien je deze ontcijferd hebt zal je al een groot deel van top online casino's met de terugtrekking van geld tekst kunnen lezen. Als de tekst slechts uit enkele woorden bestaat is het natuurlijk moeilijker om de tekst te ontcijferen aangezien de frequenties dan meer zullen afwijken van de algemene.

Hoe groter de tekst, hoe beter ze de tabel zal benaderen. Dit is net zoals bij de dobbelsteen. Als je 6 keer gooit Gokken machine zee slag spel een dobbelsteen en opschrijft welke waarden gevallen zijn, zal het niet onwaarschijnlijk zijn dat niet elk getal exact 1 maal Als je echter of keer zal werpen, zal je grafiek al meer naar Leer de top 10 van de tabel van letterfrequenties van buiten enkel de volgorde, de procenten hoef je niet uit je hoofd te kennenen gebruik hem bij het raden van letters bij je volgende galgje spel.

Filed under andereToepassingen Gokken machine zee slag spel elke dagWiskunde vs. Tagged as codefrequentiegalgjescrabbleViginerewaaromwiskundewiskunde. You are commenting using your WordPress.

You are commenting using your Twitter account. You are commenting using your Facebook account. Notify me of new comments via email. December 21, · 6: DAAROM WISKUNDE Giedts T. Leave a comment Filed under andereToepassingen voor elke dagWiskunde vs. Misdaad Tagged as codefrequentiegalgjescrabbleViginerewaaromwiskundewiskunde.

Leave a Reply Cancel reply Enter your comment here Fill in your details below or click an icon to log in: Email required Address never made Gokken machine zee slag spel. Create a free website or blog at WordPress.

Yulia on Perfecte getallen. Jeroen Verheyen on Mazelen, Ebola en Zombies. Je kansen verbeteren… on Eerlijke spelletjes en kr….


EK 2016 FINALE: Frankrijk vs Portugal! (FIFA 16)

Some more links:
- of het mogelijk is om geld te verdienen in het casino land
Lichaam en Geest: emotioneel en fysisch evenwicht. Vind innerlijk evenwicht, in balans tussen uiterlijk en het emotionele.
- speelautomaten voor geld casino land
1 I celebrate myself, and sing myself, And what I assume you shall assume, For every atom belonging to me as good belongs to you. I loafe and invite my soul.
- hoe je een partner online casino's geworden
Dazzle Me is een geweldig gratis gokkasten spelletje met 5 rollen en FREE SPINS om te winnen! Zet je graag op meerdere paylines in? Gratis gokken kun je in dit.
- Slots op Android veel geld
Let op: Het gratis onlinewoordenboek bevat een beperkt aantal woorden en mogelijkheden. Voor meer woorden en functionaliteiten klik hier en probeer gratis en.
- hoe je een casino voor het gokken kiezen
camera-filters.biz is de spannendste, best beoordeelde en snelstgroeiende veilingsite van NL & BE, met de meeste winkans! Ontvang gratis biedcredits bij inschrijven.
- Sitemap